İbn Arabi'yi Okumak

Menşei ilâhî olan nasları bir tek mana ve yorumla tahdîd etmek, sonsuz olan “ilahî ilm”i sınırlı hale getirmek demek olacaktır. Kadîm yani “zaman üstü” olan Kur’an-ı Kerim’in geçmişte ve günümüzde farklı ve yeni yorumlarla anlaşılması da ilâhî ilmin sonsuzluğunun tecelli ve tezahürleri olarak kabul edilmelidir. İbn Arabi’nin eserleri bu sonsuzluğu okuyucuya gösteren ve hissettiren cihanşümül bir anahtar olarak görülmelidir.

Prof. Dr. Mustafa Tahralı’nın İbn Arabi’de Bir Hadis-i Kudsi’nin Yorumu başlıklı yazısından alıntıdır.İbn Arabi’nin eserlerinin Türkçe çevirileri:

Sufi Kitap:
* Hikmetlerin Özü (Füsusu'l-Hikem), Çev: Abdülhalim Şener {2007}

Kabalcı Yayınevi:
* Fusûsu'l-Hikem, Çev & Şerh: Ekrem Demirli {2006}

Litera Yayıncılık:
Fütuhat-ı Mekkiye 1, Çev: Ekrem Demirli {2006}
Fütuhat-ı Mekkiye 2, Çev: Ekrem Demirli {2006}
Fütuhat-ı Mekkiye 3, Çev: Ekrem Demirli {2006}
Fütuhat-ı Mekkiye 4, Çev: Ekrem Demirli {2006}
Fütuhat-ı Mekkiye 5, Çev: Ekrem Demirli {2007}
Fütuhat-ı Mekkiye 6, Çev: Ekrem Demirli {2007}
Fütuhat-ı Mekkiye 7, Çev: Ekrem Demirli {2008}
Fütuhat-ı Mekkiye 8, Çev: Ekrem Demirli {2008}
Fütuhat-ı Mekkiye 9, Çev: Ekrem Demirli {2008}
Fütuhat-ı Mekkiye 10, Çev: Ekrem Demirli {2008}
Fütuhat-ı Mekkiye 11, Çev: Ekrem Demirli {2009}
Fütuhat-ı Mekkiye 12, Çev: Ekrem Demirli {2010}
Fütuhat-ı Mekkiye 13, Çev: Ekrem Demirli {2010}
Fütuhat-ı Mekkiye 14, Çev: Ekrem Demirli {2011}
Fütuhat-ı Mekkiye 15, Çev: Ekrem Demirli {2011}
Fütuhat-ı Mekkiye 16, Çev: Ekrem Demirli {2011}
Fütuhat-ı Mekkiye 17, Çev: Ekrem Demirli {2012}
Fütuhat-ı Mekkiye 18, Çev: Ekrem Demirli {2012}

Gelenek Yayınları:
* Zunnûn-ı Mısrî (Şeyh-i Ekber'in Kaleminden Bir Sûfi'nin Portresi), Çev: Dr. Ali Vasfi Kurt {2005}

İnsan Yayınları:
Günümüz İnsanına Fusûsu'l-Hikem, Haz: Hamza Kılıç {2009}
* İlahi Aşk, Çev: Mahmut Kanık {1998}
* Nurlar Risalesi, Çev: Mahmut Kanık {1991}

İz Yayıncılık:
Marifet Kitabı (Kitabu'l-Marife) , Çev: Hüseyin Şemsi Ergüneş, Yay.Haz.: Ercan Alkan & Osman Saci Arı {2008}
Arzuların Tercümanı, Çev: Mahmut Kanık {2004}
Fena Risalesi, Çev: Mahmut Kanık {2004}
Marifet ve Hikmet, Çev: Mahmut Kanık {2002}
Nurlar Hazinesi, Çev: Mehmet Demirci {2001}
Tedbirat-ı İlahiyye, Çev: Ahmed Avni Konuk

Hece Yayınları:
Hakikat ve Tefekkür, Çev: Mahmut Kanık {2003}
İbn Arabî'nin Günlük Duaları, Çev: Mahmut Kanık {2005}
Nurlar Yuvası, Çev: Mahmut Kanık {2006}

Asa Kitabevi:
Harflerin İlmi, Çev: Mahmut Kanık {2000}

Hayy Kitap:
Hakikat Yolcusuna Kılavuz, Çev: Bedirhan Özalp {2009}
Allah Kimleri Sever, Çev: Ekrem Demirli {2006}

Dharma Yayınları:
* Endülüs Sufileri, Çev: Dr. Refik Algan {2006}

İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları:
Kibrit-i Ahmer (Fütuhat-ı Mekkiye'den Seçmeler), Abdülvehhab Eş-Şa'rani, Çev: Hasan Fehmi Kumanlıoğlu {2006}

Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları:
Füsusü'l Hikem, Çev: M. Nuri Gençosman {1992}

Kırkambar Kitaplığı:
Füsusü'l Hikem, Çev: M. Nuri Gençosman {2003}
Tasavvuf Makamı, Çev:  İbrahim Aşkî Tanık {2006}

Sultan Yayınevi:
Kitabu't-Tecelliyat ve Kitabul'l Yakin, Çev: Doç. Dr. Abdulvahab Öztürk
* Ahadiyet, Tezhibü'l Ahlak ve Mev'ize-i Hasene Risaleleri, Çev: Doç. Dr. Abdulvahab Öztürk {2006}

Erkam Yayınları:
Futuhat-ı Mekkiye'den Öğütler Pınarı, Dr. Adem Ergül {2006}

Kitsan:
*  Haftalık Virdler ve Zikirler, Çev: Vahdettin İnce {2008}
Mekarimu'l-Ahlak/Üstün Ahlak, Çev: Vahdettin İnce
Risaleler 1, Çev: Vahdettin İnce
Risaleler 2, Çev: Vahdettin İnce
Risaleler 3, Çev: Vahdettin İnce
Vasiyetler, Çev: Abdullah Taha Feraizoğlu {1999}
Ruhu'l-Kuds/İbn Arabi'nin Feyz Aldığı Sufiler/Nefis Muhasebesinde Kutsal Ruh Risalesi, Çev: Vahdettin İnce
Yıldızların Mevki
Tefsir- i Kebir Te'vilat {2008}
Varlık Ağacı (Şeceretu'l Kevn) {2008}
Hikmette Son Nokta (El-Bulga Fi'l Hikmeh) {2008}

Kozmik Kitaplar:
* Muhyiddin-i Arabi'den Altın Öğütler, Derleyen: Ali Dündar {2005}

Esma Yayınları
Dürri Meknun İnci Dizileri, Çev: Şakir Gürel
Fütuhat-ı Mekkiye, Çev: Selahaddin Alpay
Meleklerin Ruh Aleminden Madde Alemine İnişi
İlmi Cifir, Çev: Mustafa Varlı

Kubbelatı-Sahaf:
Mecmu'-r-Resaili'l-İlahiyye

Bedir Yayınları:
Adabü'l Mürid Genç Müslümana Öğütler

Alperen Yayınları:
Mir'atü'l İrfan / İrfan Aynası, Çev: Abdülkadir Akçiçek
Şeceretü'l Kevn Üstün İnsan, Çev: Abdülkadir Akçiçek

Pamuk Yayıncılık:
Fütühat-ı Mekkiye'den Altın Sayfalar

İbn Arabi ve görüşleri hakkında yazılan kitaplar & şerhler:

Nefes Yayınları:
* Hz. Adem / Fususul Hikem 1, Cemalnur Sargut {2010}
* Hz. Şit / Fususu'l-Hikem 2, Cemalnur Sargut {2011}
* Hz. Nuh / Fususu'l-Hikem 3, Cemalnur Sargut {2012}
* Hz. İdris / Fususu'l-Hikem 4, Cemalnur Sargut {2013}
* Hz. İbrahim / Fususu'l Hikem 5, Cemalnur Sargut {2014}
* Hz. İshak / Fususu'l Hikem 6, Cemalnur Sargut {2015}

Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Vakfı:
Fususu'l - Hikem Tercüme ve Şerhi I, Ahmed Avni Konuk, Hazrılayan: Doç. Dr. Selçuk Eraydın
Fususu'l - Hikem Tercüme ve Şerhi II, Ahmed Avni Konuk, Hazrılayan: Doç. Dr. Selçuk Eraydın/ Prof. Dr. Mustafa Tahralı
Fususu'l - Hikem Tercüme ve Şerhi III, Ahmed Avni Konuk, Hazrılayan: Doç. Dr. Selçuk Eraydın/ Prof. Dr. Mustafa Tahralı
Fususu'l - Hikem Tercüme ve Şerhi IV, Ahmed Avni Konuk, Hazrılayan: Doç. Dr. Selçuk Eraydın/ Prof. Dr. Mustafa Tahralı

Gelenek Yayınları:
İbn Arabi / Kibriti Ahmer'in Peşinde, Claude Addas, Çev: Atila Ataman {2003}
Sahilsiz Bir Umman: Muhyiddin İbn Arabi, Michel Chodkiewicz, Çev: Atila Ataman {2003}
Yavuz Sultan Selim'in Emriyle Hazırlanan İbn Arabi Müdafaası, Şeyh Mekki Efendi/ Ahmed Neyli Efendi {2004}

İnsan Yayınları:
Endülüsde Hadis Ve İbn Arabi, Ali Vasfi Kurt {1998}
İbn Arabi Anısına (Makaleler), Çev: Tahir Uluç {2002}
İslam Düşüncesinde Marifet ve İbn-i Arabi, Seyfullah Sevim
Vahdeti Vücud Ve İbn Arabi, İsmail Fenni Ertuğrul/Prof. Dr. Mustafa Kara {1997}
İbn Arabi'de Varlık Düşüncesi / Vahdet-i Vücud ve Panteizm / İbn Arabi'yi Niçin Severim, Mehmet Ali Ayni/ Ferit Kam {1992}
İbn Arabi'de Marifetin İfadesi, M. Mustafa Çakmaklıoğlu {2007}
* İbn Arabi'de Sembolizm, Tahir Uluç {2007}
* İbn Arabi'den Hadis Yorumları -Kırk Hadis-, Seyit Avcı {2008}

İz Yayıncılık:
Fusûsu'l-Hikem Okumaları İçin Anahtar, Ebu'l-Ala Afîfî, Çev: Ekrem Demirli {2002}
Fususü'l-Hikem'in Sırları, Sadreddin Konevi, Çev: Ekrem Demirli {2002}
* Vahdet-i Vücud ve Esasları, Sadreddin Konevi, Çev: Ekrem Demirli {2008}

Kaknüs Yayınları:
Hayal Âlemleri, İbn Arabi ve Dinlerin Çeşitliliği Meselesi, William Chittick, Çev: Mehmet Demirkaya {2003}
İbn Arabi'nin Fusus'undaki Anahtar-Kavramlar, Toshihiko Izutsu, Çev: Ahmed Yüksel Özemre {1998}

Hece Yayınları:
* İbn Arabi'nin Menakıbı, Mehmed Receb Hilmi, Çev: Mahmut Kanık {2004}
Vahdet-i Vücud Meselesi, Mustafa Fevzi, Çev: Mahmut Kanık, F. Zehra Kavukçu {2003}

Sûfi Kitap:
* Muhyiddin İbni Arabi Hayatı ve Çevresi, Prof. Dr. Nihat Keklik {2008}
Elis Yayınları:
İbn Arabi ve Spinoza’da Varlık, Metin Yasa

Diyanet Vakfı Yayınları:
İbn Arabi, Prof. Dr. Süleyman Uludağ {1995}

Kabalcı Yayınları:
İbnü'l Arabî Sözlüğü, Suad El-Hakim, Çev: Ekrem Demirli {2005}

Ferşat Yayınları:
Kaza ve Kader, Prof. Dr. Hüdaverdi Adam {1997}

Ataç Yayınları:
Gerçeklerin Özü, Şerh: İsmail Rusuhi Ankaravi, Çev: Ayhan Yıldırım {2006}

Kırkambar Kitaplığı:
*Muhyiddin İbnü'l- Arabi'de Tasavvuf Felsefesi, Ebu'l-Ala Afifi, Çev: Mehmet Dağ {1999}

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi:
İbnü'l-Arabî Özel Sayısı-1  Sayı:21 {Ocak- Haziran 2008}

Akademi Kitap Yayınları:
Tuhfetü'l-Uşşak ve Turfetü'l-Müştak, Şerh: Niyazi-i Mısri, Çev: Nezahat Öztekin {2006}

Ensar Yayıncılık:
* İbn Arabi'nin Hadis Anlayışı, Dr. Seyit Avcı

İbn Arabî'nin kitaplarından bazıları: 

Kitabu’l-Meşahidi’l-Kudsiyye, İşbiliye, 1194
Kitabu’l-İsra, İşbiliye, 1197-98
Mevakiu’n-Nücum, Meriye, 1199
Mişkatu’l-Envar, Mekke, 1202-03
Hilyetu’l-Abdal, Taif, 1203
Ruhu'l-Kuds, Mekke, 1203
Tacu’r-Resail, Mekke, 1203-04
Kitabu’l-Celale, Kudüs, 1204
Kitabu’l-Ezel, Kudüs, 1204
Kitabu’l-Elif, Kudüs, 1204
Kitabu’l-Hüve, Kudüs, 1204
Kitabu’t-Tenezzülati'l-Mevsiliyye, Musul, 1204-05
Risaletu’l-Envar, Konya, 1205
Kitabu’l-Azame, Konya, 1205
Kitabu’l-Emri’l-Muhkem, Konya, 1205
Kitabu’l-İkd, Kudüs, 1205-06
Kitabu’n-Nükeba, Kudüs, 1205-06
Kitabu’l-Mukni, Kudüs, 1205-06
Kitabu’l-Yakîn, Halilürrahman, 1206
Kitabu Mnezili’l-Menazili’l-Fehvaniyye, Meşrık, 1027
Kitabu Cavabi... Tirmizi, Meşrık, 1027
Tercümanu’l-Eşvak, Mekke, 1214-15
Tercümanu’l-Eşvak Şerhi, Halep, 1215
Istılahatu’s-Sufiyye, Malatya, 1218
Kitabu Sevabi Kazai’l-Havaic, Suriye, 1228
Fususu’l-Hikem, Şam, 1229
Fihris, Şam, 1230
Futuhat, Şam, 1231
Divan, Şam, 1236


Not: Bu sayfayı, kitapçılarda ve internette yeni kitaplar gördükçe güncelliyorum..

Sevdiğim Kitaplar

 • ÇAVDAR TARLASINDA ÇOCUKLAR - J.D.Salinger
 • KALECİNİN PENALTI ANINDAKİ ENDİŞESİ - Peter Handke
 • KORKUYU BEKLERKEN - Oğuz Atay
 • TÜNEL - Ernesto Sabato
 • BROKLYN ÇILGINLIKLARI- Pual Auster
 • ACI ÇİKOLATA - Laura Esquivel
 • ŞEKER PORTAKALI - Jose Mauro de Vasconcelos
 • KIRMIZI PAZARTESİ - Gabriel Garcia Marquez
 • YÜZYILLIK YALNIZLIK - Gabriel Garcia Marquez
 • PİNHAN - Elif Şafak
 • SIR - Mustafa Kutlu
 • UZUN HİKAYE - Mustafa Kutlu
 • YA TAHAMMÜL YA SEFER - Mustafa Kutlu
 • BEYHUDE ÖMRÜM - Mustafa Kutlu
 • PUSLU KITALAR ATLASI - İhsan Oktay Anar
 • AMAT - İhsan Oktay Anar
 • DÖNÜŞÜM - Franz Kafka
 • DAVA - Franz Kafka
 • YABANCI - Albert Camus
 • VEBA - Albert Camus

Tigri & Lew

​Ormanda kimlik kartları, pasaport kontrolleri ve sınırlar yoktur. Bir ağaç bir kuşa “nerelisin?” diye sormaz, sadece kuşun söylediği şarkıyı dinler. (Tigri & Lew)